Το έργο

Το έργο αυτό αποσκοπεί στη διάδοση ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της κατάρτισης εκπαιδευτών, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως για τη χρήση κοινωνικών δικτύων, που εφαρμόζονται στην αγορά εργασίας για τους μειονεκτούντες ενήλικες.

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαίοι γείτονές μας εργάζονται στην εξ αποστάσεως και στη δια ζώσης εκπαίδευση.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια ευρωπαϊκή μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα της ψηφιακής διδασκαλίας και μαθησιακών προσεγγίσεων μεταξύ των συμμετεχόντων κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων και διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σκοπός

Αυτή η ιδέα του έργου γεννήθηκε από τη βούληση της εταιρικής σχέσης να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό και επαναλαμβανόμενο μοντέλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διδασκαλία νέων ψηφιακών εργαλείων σε ενήλικες, ιδίως τη χρήση κοινωνικών δικτύων.

Γνώση και ανταλλαγή των πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων στις τεχνικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για τους μειονεκτούντες ενήλικες

Επιτρέπετε στους ενήλικες να ενισχύσουν τακτικά τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες μέσω ευέλικτης και υψηλής ποιότητας μάθησης σε οποιαδήποτε εποχή ζωής εστιάζοντας στα αποτελέσματα, για αποτελεσματική ενσωμάτωση των ενηλίκων.

Παρέχονται στο προσωπικό των συμμετεχουσών οργανώσεων διάφορα εργαλεία, δεξιότητες και εμπειρία για να βελτιώσουν το έργο τους στους οργανισμούς τους και να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς ενηλίκων που εργάζονται με μειονεκτούντες ενήλικες.

Στόχοι

Επίτευξη κατάλληλων και υψηλής ποιότητας δεξιοτήτων και ικανοτήτων, εφαρμογή και μεταφορά καινοτόμων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υποστήριξη θετικών και μακροχρόνιων επιπτώσεων για συμμετέχοντες οργανισμούς και για τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα, για τη βελτίωση και επέκταση της προσφορά; εξατομικευμένης ποιότητας μάθησης με βάση τις ανάγκες των μεμονωμένων μαθητών με χαμηλές δεξιότητες και με λιγότερα προσόντα στο ψηφιακό περιβάλλον, επιτρέποντας στους ενήλικες να διευρύνουν τις ικανότητές τους και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Η αύξηση της ποιότητα ζωής και η δημιουργία ευελιξίας στην επαγγελματική ζωή.

Να εκπαιδεύσει ειδικευμένους εκπαιδευτικούς που μπορούν να βοηθήσουν αποκλεισμένους ή σε κίνδυνο αποκλεισμού ενήλικες.