Αρχική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Erasmus+ Project n. (2018-1-IT02-KA204-048064)

ΤοDigital@dults.eu είναι ένα διεθνές προτζεκτ Erasmus + στρατηγικής σύμπραξης, για τη συνεργασία, την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Στόχος του προγράμματος είναι η διάδοση ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της κατάρτισης εκπαιδευτών που μπορούν να εφοδιαστούν με ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως για τη χρήση κοινωνικών δικτύων που εφαρμόζονται στην αγορά εργασίας, σε μειονεκτούντες ενήλικες. Περιλαμβάνει 7 οργανισμούς από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Νορβηγία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, όλοι οι εταίροι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το πώς δουλεύουν οι ευρωπαίοι γείτονές μας στην εξ αποστάσεως και στη δια ζώσης εκπαίδευση και πως χρησιμοποιούν διάφορες πρακτικές στα δικά τους μαθήματα. Όλοι οι εταίροι, θα συμμετέχουν σε μια ευρωπαϊκή μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα της ψηφιακής διδασκαλίας και των μαθησιακών προσεγγίσεων, μεταξύ των συμμετεχόντων κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων και των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.