Εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο είναι μια συλλογή συγκριτικών μελετών στην Ευρώπη σχετικά με τις μεθόδους προσέγγισης και διδασκαλίας στον τομέα των ΤΠΕ για τους μειονεκτούντες ενήλικες που απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως σε μειονεκτούντες ενήλικες, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που εργάζονται με ενηλίκους, τοπικές αρχές, , τα κέντρα απασχόλησης, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους επαγγελματίες και τους ερευνητές.

View and download the manual!